کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
از لجاجت بپرهيز كه آغاز آن ناداني و فرجامش پشيماني است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شستن

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود. اول: توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنی از ترس، و شستن خود را با آب گرم، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب، بر هشت وجه بود، اول: حصول مراد. دوم: شفای از بیماری. سوم: خلاص از زندان. چهارم: حج اسلام. پنجم: فرج از غم. ششم: دین پاک. هفتم: ایمنی از ترس. هشتم: روا شدن حاجات.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شستن در خواب ، نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها می باشد. شستن بدن با آب سرد در زمستان، نشانه غم و غصه است، اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را می شوید، سود و منفعت به دست می آورد یا اینکه بیماریش شفا مییابد. اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه، خود را می شوید، نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یا پرداخت بدهی هایش می باشد. اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو به تن نمود، اگر بیمار باشد، شفا می یابد؛ اگر بدهکار باشد، بدهی هایش را می پردازد؛ اگر اسیر و دربند باشد، آزاد می شود؛ اگر غم و غصه ای داشته باشد، برطرف می شود؛ و اگر حج نکرده باشد، خداوند او را ثروتمند می کند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس کهنه ای به تن نمود، غم و غصه اش برطرف می شود؛ اما فقیر و مستند می گردد. شستن دستها با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم و ناراحتی است.

لوک اويتنهاو می گوید:

شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک کردن
خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن
خود را در آب کثیف شستن : بیماری

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما شستشو میکنید : به یک ناشناس خدمتی خواهید کرد.
با آب تمیز می شوئید : خواهید فهمید که چگونه از لذتهای زندگی باید استفاده کنید.
دستهایتان را با آب گرم می شوئید : موفقیت
دستهایتان را با آب سرد می شوئید : فراوانی و لذت
مواد غذائی می شوئید : یک زندگی خوش در انتظار شماست
رخت می شوئید : مشکلات در انتظارشماست.
ظرف می شوئید : دوستان به ملاقات شما می آیند.
مو یا ریش خود را می شوئید : غم
بدنتان را می شوئید : از رفتار خلاف اخلاق دوری کنید.

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.