کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دنيا براي رسيدن به آخرت آفريده شده،نه براي رسيدن به خود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شِکر

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و شکر و مانند آن تعلق به ایمنی دارد

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار دیدن در خواب خوب نیست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتیجه تلخ کامی و شکست. اگر ببینید که شکر می خورید، چه با چای و چه به طریقی دیگر، در صورتی که شکر محور خواب شما باشد نیکو است و خواب شما می گوید توفیق و نصرتی انتظار شما می کشد یا شما را تحسین می کنند و می ستایند که البته کاری مورد قبول و پسند عام انجام می دهید ولی شکر زیاد اگر در خواب ببینید که به طور غیر معمول می خورید یا انباشته می کنید خوب نیست.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شکر در خواب ، به خوشی و شادمانی و رفع غم و اندوه تعبیر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شکر در خواب ، نشانه آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد.
2- خوردن شکر در خواب ، نشانه آن است که مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور کشمکش خواهید داشت.
3- پرسیدن نرخ شکر در خواب ، نشانه آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.
4- خرید و فروش شکر در خواب ، نشانه آن است که از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد.
5- اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانه آن است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد.
6- اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانه آن است که از موقعیتی ظاهراًً کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد.