کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه از روي اخلاص (لا اله الا الله) گويد به بهشت داخل شود و اخلاص او اين است كه گفتن(لا اله الا الله) او را از ارتكاب آنچه كه خداوند بر او حرام نموده باز دارد.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شکم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شکم در خواب بر چهار وجه بود:
اول: جای علم (مرکز علم).
دوم: نظام (نظم وترتیب امور).
سوم: عیش (زندگی و معاش خوش).
چهارم: فرزندان.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شکم از ظاهر و باطن ، دلیل بر مال بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دلیل بر فرزندان بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دلیل بر خویشان. اگر بیند شکمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود. اگر کوچک بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند بود. اگر بیند هر چه درشکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد، دلیل که به مراد رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد، دلیل که ازنسل وی فرزندی اید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید. اگر بر شکم خود موی بیند، وام دار گردد. اگر بیند از شکم خود موی بسترد، دلیل وام را بگذارد. اگر بیند سوراخی در شکم داشت، دلیل که عیالان مال او را بخورند.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانه آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید.
2- اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانه آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند.
3- اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانه آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید.
4- اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانه آن است که حادثه وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد.
5- اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانه آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است.
6- دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانه کسب ثروت و سعادت است.
7- دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری و درد است.
8- اگر دختری خواب ببیند از ناحیه شکم زخمی شده است ، نشانه آن است که خطری او را تهدید می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شکم خودتان : سلامتی و شادی
شکم شما درد می کند : کارهای شما دچار اغتشاش می شوند
شکم شما برهنه است : پول
یک شکم ورم کرده : بیماری خطرناک
یک شکم بسیار بزرگ : دارائی شما بیشتر می شوند.
یک شکم برآمده ولی نه بخاطر آبستنی : از معاشرت با دوستان دورو بپرهیزید.
یک شکم کوچک : خودتان را از شر کارهای که راکد مانده اند آزاد کنید.
یک زن مجرد خواب یک شکم برآمده را ببیند : او بزودی ازدواج خواهد کرد.
چیزی درون یک شکم تکان می خورد : یک کار سخت بعلاوه مشکلات فراوان
اشخاص متاهل خواب شکم ببینند : بیوفائی از طرف زن یا شوهر
خواب شکم معشوق خود را ببینید : خیانت از طرف معشوق
یک مرد خواب ببیند که شکمش بزرگ شده : خوشبختی و احترام
یک زن خواب ببیند که شکمش بزرگ شده : او آبستن خواهد شد.