کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
انسان با نفسي كه مي كشد ،قدمي به سوي مرگ مي رود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شمشیر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شمشیر در خواب بر پنج وجه بود:
اول: فرزند.
دوم: ولایت (فرمانروایی).
سوم: محبت.
چهارم: منفعت.
پنجم: ظفر (پیروزی).
دیدن شمشیر ، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمشیر ، کارد و سلاح قوت بوی رسد

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شمشیر در خواب ، بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد، ولایتی بزرگ به او سپرده میشود؛ اگر ببیند که شمشیری را به همسرش میدهد یا همسرش به او شمشیری می دهد، فرزند پسر به آنها عطا می شود؛ اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد، دختر است. دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز، تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشیر برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانه آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید.
2- اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانه آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید.
3- اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانه آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود.
4- دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شمشیر بازی : برای شما اتفاقات بسیار جالب رخ خواهد داد.
دیگران با شمشیر می جنگند : ناکامی در عشق
دشمنان شما با شمشیر می جنگند : مراقب دوستان حسود باشید.
شما شمشیر بازی می کنید : از مشکلات و موانع بسیاری عبور خواهید کرد.
یک شمشیر شکسته : اضطراب و دردسر بزرگ

شمشیر در نیام ، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است و فرمانروائی. اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند که شمشیر او در نیام بشکست، دلیل فرزند او در شکم بمیرد. اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست که بر کسی زند، دلیل که سخنی اندیشده با کسی بگوید. اگر بیند که شمشیر بر کسی زد و کارگر نبود، دلیل که وی را نسل منقطع گردد. اگر بیند که شمشیر در گردن حمایل داشت، دلیل که ولایتی را حکم کند. اگر بیند به موجبی کسی را شمشیر زد، دلیل که به نام مضروب مشهور گردد. اگر بیند شمشیرها داشت یا به او دادند، دلیل که توانگر گردد. اگر بیند که از وی شمشیر گرفتند، دلیل که از عمل معزول گردد. اگر بیند که شمشیر بر میان بست، دلیل که عمرش دراز بود. اگر بیند شمشیر زرین داشت، دلیل که از مهتری راحت یابد. اگر شمشیر را آهنین بیند، دلیل که کارش فوری گردد. اگر شمشیر از بلور بیند، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند که شمشیر او از مروارید بود، دلیل که از علما منفعت یابد.