کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
روزه نفس از لذتهاي دنيوي سودمندترين روزه ‏هاست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شوهر

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد.
2- اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانه آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت.
3- اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد.
4- اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد.
5- اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست.
6- اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد.
7- اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود.
8- اگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانهآن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد.
9- اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانه آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است.
10- اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانه آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود.
11- اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانه آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک شوهر ببینید اگر خودتان شوهر ندارید : یک شادی بزرگ
خواب یک شوهر خوب : مراقب رقیب باشید.
شوهر زن دیگری را خیلی دوست دارید : دردسر و ناامیدی در آینده
می خواهید از شوهرتان طلاق بگیرید : جلوی هیجانات و وسوسه های خود را بگیرید.
شوهر شما می میرد : وقایع خوشایند
شما دوباره ازدواج می کنید : شانس و خوشبختی
یک شوهر زنش را طلاق می دهد : با یکی از عزیزانتان مشاجره خواهید کرد.
زنان دیگران شوهرشما را مغازله می کنند : شما برای تمام عمر به او وفادار خواهید بود.