کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه زياد با دنيا گره خورده باشد حسرت و اندوهش هنگام جدايي از آن زيادتر خواهد بود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیر وحشی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شیر در خواب برسه وجه بود:
اول: پادشاه.
دوم: مردی دلیر.
سوم: دشمن قوی.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در خواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن شیر به خواب ، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شیر در خواب ، بر سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبّر و سرگردانی دلالت دارد و گفته شده است که دیدن شیر در خواب ، بر دشمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید:

دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

شیر - حیوان - در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است . شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

لوک اويتنهاو می گوید:

شیر – حیوان - کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر : پیروزی
پوست شیر : ثروت
شیری که نعره میکشد : خطر
شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
شیر دست آموز : یک دوست تازه

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.
2- اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است.
3- اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.
4- دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد.
5- اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت.
6- دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.
یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
7- اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.
8- اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید.
9- شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.
10- اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد.
11- دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است.
12- اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد.
13- اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شیرماده : شانس برای خانوادهببیننده خواب
یک ماده شیر با بچه هایش : خوشبختی
یک ماده شیر با یک شیرنر می جنگد : بیماری و ناراحتی
یک ماده شیر لنگ : عذاب
یک ماده شیر میدود : بیماری خطرناک
یک شیرماده یک شیرنر را می کشد : مراقب دوستان حسود باشید.
یک شیرماده هنگام زائیدن می میرد : پول بدست می آورید.
یک ماده شیر گوشت می خورد : ثروت
یک ماده شیر در سیرک : دوستان فداکار متعدد خواهید داشت
یک شیر ماده به شما حمله می کند : آینده شما طولانی است.
یک ماده شیر رام : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد
خواب شیر نر : احترام بسیار در آینده برای بیننده خواب
یک زن خواب غرش شیرنر را ببیند : او پیشرفتی خواهد کرد که ابداً انتظارش را نخواهد داشت.
یک مرد خواب غرش شیرنر را ببیند : او مورد تحسین زنها قرار خواهد گرفت.
یک شیرنر دنبال شما می کند : وقایع ناگوار
یک شیرنر را می کشید : 1- استقلال مالی 2- موفقیت
یک شیرنر خشمگین : منتظر بدبختیهای مختلف بواسطه حسادت باشید.
یک بچه شیر : یک رفاقت پرارزش
از یک شیرنر نگهداری می کنید : موفقیت و شانس
یک شیرنر درقفس : دشمنان از آسیب رساندن به شما صرفنظر خواهند کرد.
تعدادی شیرنر : برای کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
یک شیردرحال مرگ : علامت مرگ یک شخصیت مهم
یک شیرکه به زنجیر کشیده شده : دشمن شما را غافلگیر خواهد کرد.
شما یک شیر را غافلگیر می کنید : مراقب دوستان دورو و مزدور باشید.
از یک شیر می ترسید : دشمنان شما را عذاب خواهند کرد.
بریک شیرنر پیروز می شوید : مراقب رقیب باشید.
اسکلت یک شیر : پول در آینده

اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد.