کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
براي تربيت كردن خود همين بس كه از آنچه در ديگران نمي‌پسندي، دوري كني.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیرینی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود:
اول: مال حلال.
دوم: منفعت.
سوم: علم و حکمت.
چهارم: فرهنگ.
پنجم: ثنای و مدح نیکو.
ششم: کنیزکی خوبروی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شیرینی ها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود. دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید و سبب ناراحتی او می شوید. اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد شادی بیشتر است و اندوه کمتر.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد.
2- خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد.
3- اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانه آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شیرینی : زندگی بسیار شیرین است.
شیرینی می خورید : پول در انتظارشماست.
شیرینی می پزید : پول بدست می آورید.
با شیرینی از دوستان خود پذیرایی می کنید : عشق شما در معرض خطر است.
شیرینی میخرید : شما در خیلی کارها استعداد دارید