کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك قرار داد ، و نماز را براي دوري از تكبر و خودخواهي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیشه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتکار خانه است، لکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

شیشه در خواب ، به زن تعبیر می شود؛ زیرا پیامبر(ص) میفرماید: «رفقاً باالقواریر» ؛یعنی، با شیشه ها (زنان) با مدارا رفتار کنید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرِشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانه آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد.
2- اگر در خواب تصویر خود را در شیشه پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است.
3- اگر در خواب چهره خود و دیگران را در شیشه پنجره ببینید ، نشانه آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید.
4- شکستن شیشه در خواب ، نشانه آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد.
5- شکستن ظروف شیشه ای در خواب ،نشانه آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد.
6- گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانه آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد.
7- اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانه آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید.
8- اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد.
9- اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد.
10- اگر در خواب از شیشه پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید.
11- اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانه آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت.
12- اگر زنی در خواب چهره مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود.
13- اگر مردی در خواب چهره زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شیشه : شانس
شیشه می برید : یک ازدواج درپیش است.
یک آینه را می شکنید : یک مرگ براثر تصادف
یک شیشه بزرگ را می شکنید : دردسر و ناامیدی
شیشه را پاک می کنید : خوشبختی شما در خطر است
یک شیشه را تعویض می کنید : احتمال دارد به زندان بروید
یک کارخانه شیشه سازی : ثروت در انتظار شماست.
یک چشم شما شیشه ای است : موفقیت و احترام شما بالا می رود.
دیگران چشم شیشه ای دارند : به قضاوت خود اعتماد کنید.