کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبراکرم (ص) :
هرگاه ديديد كه مردي باكي ندارد كه چه مي گويد و چه درباره اش گفته مي شود،چنين كسي شريك شيطان است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ش » تعبیر شیطان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیطان خلال دین باشد

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن شیطان در خواب ، به عالمی بدعتگرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ ، جادوگری ، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر می شود. اگر کسی ببیند که شیطان ، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانه محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشکاران نشانه آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است.
2- اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند. اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند.
3- دیدن شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت.
4- اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانه آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیله فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند.

لوک اويتنهاو می گوید:

شیطان : جستن از خطر
حر ف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

در سرزمین رویاها آمده:

خواب شیطان : یک سفر پر از شادی در پیش دارید.
یک دختر جوان خواب شیطان ببیند : یک ازدواج خوشبخت در انتظار اوست.
یک شخص پیر و بیمار خواب شیطان ببیند : باید منتظر مشکلات فراوان باشد.
اشخاص فقیر خواب شیطان ببینند : یک مصیبت بزرگ درانتظار آنهاست.
بچه ها خواب شیطان ببینند : بیماری
شیطان شما را وحشتزده می کند : بدشانسی در عشق
با شیطان صحبت می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند.
با شیطان جنگ می کنید : خطر بزرگی شما را تهدید می کند.
شیطان شما را با خود می برد : یک فاجعه بزرگ در پیش است.
شما شیطان را زخمی می کنید : پول براحتی بدست می آورید.
شیطان شما را دنبال می کند و شما از او فرار میکنید : مورد تعقیب قضائی قرار می گیرید.
شما شیطان را هنگام دعاکردن مشاهده می کنید : بر وسوسه خود غلبه می کنید.