کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
مردم را با غير زبانتان بخوانيد تا از شما پارسايي و كوشش و نماز و خوبي را ببينند زيرا اين امور آنان را به سوي حق فرا مي خواند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صابون

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند.

جابر مغربی می گوید:

خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که لباس هایش را با صابون می شوید، از بیماری شفا می یابد،از گناهان توبه می کند یا درهای خیر و رحمت بر او گشوده میشود و قرض هایش را پرداخت می کند. ممکن است دیدن صابون در خواب، نشانه رفع غم و غصه باشد؛ زیرا صابون، چرک را از بین میبرد و چرک نیز، در خواب به غم و غصه تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

صابون در خواب نشانه تحصیل برائت است. اگر محکومی، متهمی، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند. اگر متهم است رفع اتهام می شود. اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود. چنانچه وامداری این خواب را ببیند ادای دین می کند و دیون خویش را می پردازد و آسوده می شود. به همین نحو اگر بیماری ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید از بیماری شفا می یابد و سلامتش اعاده می گردد. هر کس خودش بهتر می داند چقدر پاک و صالح است و تا چه حد بدی و ناخالصی دارد. چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد. حال اگر ببینیم که دیگری، ما یا جامه و لباس ما را با صابون می شوید او ما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرمان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستیم. روی هم رفته دیدن صابون در خواب بد نیست. خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است و شیاف صابون اقدام به فساد است.

لوک اويتنهاو می گوید:

صابون : غصه
خریدن آن : شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد
استفاده کردن آن : مناطق خطرناک

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن صابون در خواب ، نشانه توفیق در کارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است.
2- اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند ، نشانه آن است که در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد.