کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
حد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صاعقه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند از ابر آتش صاعقه می افتد، دلیل است که به قدر آن آتش اهل آن دیار را از رحمت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که صاعقه بیفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

صاعقه به عذاب یا جزا دادن دلالت دارد. اگر در خواب صاعقه به جایی خورد و صدای بلندی داشت، به آگاه نمودن گناهکاران تعبیر میشود. رعد و برق در خواب ، نشانه درد و بلاست.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و ابرها می غرند ، در زندگی ما تحولی پدید می آید. چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت خداوندی شامل حال ما می شود و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نیست. اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما که خطری تهدیدتان می کند. اگر به خانه زد آفت و بلائی در کمین بیننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمین خود اوست. اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می گردد بخصوص اگر درخت باردار باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

صاعقه به یک خانه می خورد : مرگ یک دوست
صاعقه به درختها می خورد : ناهماهنگی و نفاق بین شرکاء
صاعقه به شما می خورد : علامت مرگ یکی از نزدیکان شما
صاعقه به دیگران می خورد : به یک زن شهوت انگیز بر می خورید.
صاعقه به آب می خورد : شانس و موفقیت شما حتمی است
صاعقه باعث کشته شدن حیوانات می شود : زندگی شما در خطر است.
یک صاعقه تاریکی شب را روشن می کند : مشاجره و ناراحتی