کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصباني.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صدقه دادن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر عالمی بیند که صدقه داد، دلیل است که از عمر او فائده به مردم رسد. اگر بیند پادشاه صدقه داد، دلیل که عدل او به همه کس رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن صدقه داد، دلیل ایمنی و آسایش است. اگر رنجوری بیند، از رنج خلاص شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

صدقه دادن در خواب ، نشانه رفع بلا و شفای بیماری و خیر و برکت و روزی است.

جابر مغربی می گوید:

اگر محبوس بیند که صدقه می داد، دلیل است که آزاد شود. اگر وامدار بیند، وامش گذارده شود. اگر زندان دید، خلاصی یابد. اگر ملحدی بیند، مسلمان شود. صدقه دادن به هر نوع که باشد، دلیل بر سعادت دو جهانی است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به کسی صدقه می دهید ، نشانه آن است که از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید
2- اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد که حق مالکیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد.
3- اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانه آن است که افراد فریبکار او را آزار می دهند.
4- اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد که بعد از مدتی سختی کشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب صدقه : غم و ناراحتی بواسطه مهربانی که شما نسبت به دیگران دارید.
به شما صدقه می دهند : منزل خود را ازدست خواهید داد.
شما صدقه مقدار زیادی می دهید : خوشبختی بزرگ
یکنفر از شما تقاضای صدقه می کند : اگر صدقه ندهید خطر بدشانسی شما را تهدید می کند.

معبران را در این خلاف است.