کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
خيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت ناگوار است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ص » تعبیر صورت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تغییر و دگرگون شدن صورت در خواب ، نشانگر کسی است که از خدا روگردانده و دروغ می گوید.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد. اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

لوک اويتنهاو می گوید:

صورت
رنگ پریده : بیماری
ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد
زشت : غم و غصه
پودر زده شده : برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است
صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط
شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید
صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

تام چت ويندو می گوید:

اگر در خواب بیند دو چهره دارد منافق است
اگر در خواب بیند دو چهره خوب و تمیز دارد در میان مردم واسطه می شود
گر در خواب بیند دو چهره دارد که یکی خندان و دیگری گریان است نشان آن است که دو زن دارد و آنها با هم سازگاری ندارند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانه آن است که با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید.
2- دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانه معاملات زیانبار و نامطلوب است.

در سرزمین رویاها آمده:

صورت خود را در آینه مشاهده می کنید : نقشه های شما عملی نمی شود.
یک صورت زیبا : مشاجره عشقی
صورتی که خوشبختی را نشان می دهد : شانس به شما لبخند می زند.
یک صورت زشت : در عشق به ناکامی برمی خورید.
یک صورت بشاش : منفعت مالی
یک صورت زننده و نفرت انگیز :علامت شکست مخالفان شما.
صورت بچه ها : موفقیت شما در آینده خواهد بود نه در حال حاضر
صورتهای غریبه : اسباب کشی خواهید کرد.
صورت شخصی را از یاد می برید : به یک شخصیت مهم معرفی خواهید شد.
صورتی با چشمهای آبی و سبز : دوستیهای جدیدی در انتظار شماست.
صورتی با چشمهای برنگ فندقی : یک اتفاق مهم در شرف وقوع است.
یک صورت ریشو : یک مسافر باز می گردد.