کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
فقيه كامل كسي است كه مردم را از آمرزش خدا مايوس ، و از مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نسازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طلا

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

زر در خواب ، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی در خواب بیند زر و یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن طلا در خواب ، بر شادی ، گشایش در روزی و از بین رفتن اندوه و ناراحتی دلالت دارد.

جابر مغربی می گوید:

زر به خواب ، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغگو و لاف زن بر خورد می کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد.
2- اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
3- پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
4- اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید.
5- یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
6- اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

در سرزمین رویاها آمده:

طلا پیدا میکنید: شانس بزرگ بزودی نصیب شما میشود.
به طلا نگاه میکنید: به هر کاری دست بزنید با موفقیت روبرو میشوید.
طلا گم میکنید : از بی پولی رنج خواهید برد.
زیرزمین در جستجوی طلا هستید : یک شانس غیر منتظره
شما طلاکاری میکنید : بدشانسی.
لباسهای شما طلادوزی شده : دیگران به شما بسیار خوش بین هستند.
حلقه های طلا میسازید: وقتتان را بیهوده تلف نکنید.
طلای بدلی : شما پولدار خواهید شد.
طلا معاوضه میکنید : خشم و غضب برای بیننده خواب.
طلا بدور میریزید: غم بزرگ.
در یک کار از طلا استفاده میکنید: شما بسیار عصبی میشوید.
طلا ذوب میکنید : یکنفر به شما صدمه میزند.
طلا میدزدید : دردسر و اضطراب.
طلاها را میشمرید : شما در پی فریب دادن دوستان خود هستید.
یک آلیاژ طلا و نقره : یک ضرر بزرگ – شکست.
رنگ طلائی : با اشخاصی که دور از شما زندگی میکنند کاری در پیش دارید.
پارچه های طلائی رنگ : درآمدهای متعدد مالی
پلاکهای طلا : پول و احترام .
چیزی را طلااندود میکنید: یک هدیه پرارزش دریافت میکنید.
دیگران طلااندود میکنند: اطرافیان شما فکرهای نادرستی درسر دارند.
شما طلاساز هستید : مراقب فریب دوستان دورو باشید.