کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت علي (ع) :
بترس [از خدا] بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشي كرده كه گوئي آمرزيده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طلاق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.
دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

طلاق در خواب ، بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق میدهد، ثروتمند خواهد شد؛ زیرا خداوند می فرمایند: «و ان یفترقا یغن الله کلاً من سعته»؛ یعنی، و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آنها را بی نیاز میگرداند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید. اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

لوک اويتنهاو می گوید:

جدا شدن از همسر : خطر آتش سوزی
طلاق گرفتن : شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
2- اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما تقاضای طلاق می کنید : شادی برای فامیل
شما طلاق گرفته اید : امنیت آرامش خاطر.
یک زن طلاق گرفته و نفقه میگیرد: شادی های متعدد.
بستگان شما طلاق میگیرند: دوستان پرگوئی میکنند.
فرزندان شما طلاق میگیرند: شادی بزرگ در آینده.
دوستان شما طلاق میگیرند: در معرض خطر هستید.
دشمنان طلاق میگیرند: یک زندگی سعادتمند در پیش دارید.