کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمدباقر علیه السلام :
سخن طيب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نكند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طناب

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که شما را به دیگر افراد جامعه ارتباط می دهد. اگر در خواب ببینید که مثلا به خواهش همسرتان طنابی در حیاط خانه می بندید که رخت های شسته را روی آن بگسترانند بین شما و همسرتان و سایر افراد خانواده پیوندی استوار می شود که به اندازه استحکام آن طناب محکم است و به اندازه طول آن طناب طولانی. البته این طول و استحکام نسبی است نه میزانی که با وجب اندازه گیری شود. اگر دیدید طنابی هست و شما را به آن آویخته اند و از زمین پای شما بلند می شود شان و مقام و مرتبه شما بالا می رود و ارتقا می یابید ، محبوب می شوید. غالبا کسانی که طناب در خواب می بینند در همین دو زمینه است. یا گستردن لباس یا دار زدن که اغلب متوحش می گردند ولی دار زدن جای تشویش ندارد. حال اگر در همان حال دیدید که طناب دار پاره شد و شما افتادید و سقوط کردید خوب نیست چون نشانه تنزل شان است و سقوط اجتماعی. مسئله مرگ با دار در این نوع خواب ها مطرح نمی شود بلکه برخاستن و فرود آمدن محور قرار می گیرد چه روح ما برای نشان دادن فراز و فرود وسیله ای می جوید و دار را برمی گزیند. اگر از طناب پایین بیایید باز تنزل شان است. اگر ببینید که دست های شما را با طناب بسته اند کاری پیش می آید که نمی توانید انجام دهید و در واقع وا می مانید و اگر طناب به پای شما بسته بود به جایی باید بروید که نمی توانید. اگر دیدید طنابی به گردن شما بسته اند و سر طرف دیگر طناب افتاده به زمین یا دیده نمی شود دینی به گردن شما هست که ادا نکرده اید. اگر دیدید طناب بلندی هست و شما آن را گسیخته و پاره کردید عهد شکنی می کنید و اگر طناب متعلق به کسی باشد رابطه خود را با او می برید و قطع می نمایید. اگر دیدید طناب می بافید پیمان می بندید یا نذر می کنید.

لوک اويتنهاو می گوید:

طناب : تمایلاتی که به تحقق رساندنشان مشکل است ، خطر
بالا رفتن از یک طناب : به بیراهه میروید
گره زدن آن : شما به کسی آزار خواهید رساند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن طناب در خواب ، نشانه آن است که امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد کرد
2- اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، نشانه آن است که از گزند دشمنان جان سالم به در می برید.
3- اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، نشانه آن است که در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد.
4- اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانه آن است که برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد.
5- پاره کردن طناب در خواب ، نشانه آن است که بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید کرد.
6- اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است که با قدرتی که به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید.
7- اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانه ان است که دست به کاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با کمال تعجب در این کار توفیق می یابید.
8- اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانه آن است که از کارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد.
9- اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانه آن است که با خودخواهی فکر می کنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است که بزرگترها دارند.
10- اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانه آن است که تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید.
11- اگر خواب ببینید طنابی از پنجره طبقه بالای خانه شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است که بر خلاف میل دوستانتان به کاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد.