کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
نيت مؤمن بهتر از عمل او، و نيت كافر بدتر از عمل اوست و هر كس مطابق نيت خود عمل مي ‏كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طوق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن طوق در خواب بر سه وجه است.
اول: حج گذاردن( به حج خانه خدا رفتن).
دوم: ولایت یافتن ( به فرمانروایی رسیدن).
سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک ( مرافعه و خصومت کردن).
اگر در خواب بیند که طوق درگردن داشت، دلیل است از پادشاه مال یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که طوق در گردن داشت، دلیل است که دعوی به دروغ گوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب طوق زرین بیند، دلیل بر ولایت است. اگر مسین یا آهنین باشد، دلیل که با کسی خصومت کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می تواند گردن بند باشد و هم النگو. اعراب از نوعی طوق استفاده می کنند که به مچ پا می آویزند و آن را خلخال می نامند. داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می شود جائی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اقامت می شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می شود و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی دارد.دختر زیبائی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه های زرین روی هم می خورند و صدا ایجاد می کنند و او سنگینی آن همه طلا را احساس می نماید. تعبیر خواب او همان است که در بالا گفته شد. آن دختر زیبا چند ماه بعد با مردی ازدواج کرد که سی و هشت سال از خودش بزرگتر بود و همراه شوهرش به شهری در حاشیه کویر مرکزی رفت. دختر نمی خواست به همسری او در آید ولی مرد ثروتمند با پول هم دختر را راضی کرد و هم پدر و مادر و برادران دختر را خرید. به هر حال مرد همسرش را برد به شهری در حاشیه کویر مرکزی کشور که حشرات گزنده و مارهای خطرناک سمی بسیار داشت. دختر در نامه های خود می نوشت (شب ها مجبورم روی تختخواب درون پشه بند بخوابم در حالی که پایه های تختخواب را از بیم مار و رطیل و عقرب در آب قرار می دهند) ملاحظه کنید تعبیر باخواب چقدر تطبیق داشت چرا که دختر هم از زندگی با آن مرد ناراضی بود و هم از اقامت در آن شهر که هر دو ارتباط داشت به پا و طوق که دایره ای مسدود بود.تعبیر داشتن طوق پا یا خلخال همان است که گفته شد ولی النگو تعهد است. چنانچه در خواب ببینید النگوئی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده اید یا اخلاقا مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است. داشتن گردن بند انقیاد و اطاعت را می رساند و چنانچه زنی ببیند که گردن بندی از طلا به گردن دارد مجبور به اطاعت از کسی می شود که آن گردن بند را به او هدیه داده.اگر از آهن باشد تعبیر شدید تر است و تالم و تکدر بیشتری به وجود می آورد.

اگر در خواب بیند که طوقی در گردن داشت از زر یا سیم، دلیل که به قدر و قیمت آن ولایت یابد و انصاف نگهدارد. اگر طوق را آهنین دید، دلیل بر فساد دین است.