کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
نماز قلعه و دژ محكمي است كه نمازگزار را از حملات شيطان نگاه مي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ط » تعبیر طیلسان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است:
اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندی).
دوم: جاه و منزلت.
سوم: ولایت وفرمان روائی.
چهارم: فرزند.
پنجم: دولت وکامرانی.
ششم: بزرگی و بزرگواری.
هفتم: مال.
هشتم: علم.
نهم: دین.
دهم: شمشیر.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن طیلسان به خواب، دلیل امانت است و قوت دین. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل که دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن. اگر طیلسان چرکین بیند، تاویل به خلاف این است و دیدن طیلسان، دلیل فرزند است. اگر طیلسان خود را سفید بیند، دلیل بر فرزند مصلح کند. اگر سرخ بیند، دلیل که فرزندش معاشر بود. اگر سیاه بود و بیننده عالم است، فرزند او قاضی یا خطیب گردد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن طیلسان ، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل است که با خلق سخاوت کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که طیلسان او بسوخت، دلیل که از او عزیزی بمیرد. اگر بیند که طیلسان او جون طیلسان پادشاه شد، دلیل مصیبت بود.

طیلسان : لباس گشاد ؛ ردائی که قاضیان و خطیبان و عربها بر دوش اندازند