کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر (ع) :
خوبي دنيا جز در پيوند با برادران و آشنايان نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عدد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن عدد به خواب ، یکی نیکو بود. اگر به خواب بیند که یک درم داشت یا یک دینار یا غیره، دلیل است بر نیکی، زیرا که اصل شمارها یکی است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

عدد یکی نیک بود، اما دو، دلیل غم بود. اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل است ازکاری که کند برخورداری نیابد. یا لفظ سه دلالت بر فرقت کند. زیرا که لفظ سه طلاق است. اگر عدد چهار بیند، نیکو بود. وقتی که چیزی دیگر با آن نباشد و نپیوندد. اگر عدد پنج بیند، نیکو بود، وقتی که نمازها برپا دارد. اگر در خواب عدد شش بیند، دلیل که به غایت نیکو بود و مراد یابد. اگر هفت یا هشت بیند، بد بود. اگر نه بیند، دلیل زحمت و فساد بود. اگر عدد ده بیند، دلیل که مراد دین و دنیای او حاصل گردد. اگر عدد یازده بیند، دلیل شغل او به روز کار تمام گردد . اگر عدد دوازده بیند، نیکو بود. اگر در خواب عدد سیزده بیند، دلیل است کارش بسته گردد. اگر عدد چهارده بیند نیکو بود. اگر عدد پانزده بیند، دلیل است که پراکنده گردد. اگر شانزده بیند، دلیل که کارش نیکو گردد. اگر عدد هفده بیند، دلیل که چیزها تباه گردد و بازگردد. اگر عدد هجده بیند، دلیل که کارش برنیاید. اگر نوزده بیند، دلیل است او را بی زحمت کار افتد. اگر در خواب عدد بیست بیند، دلیل که مال حاصل کند و بر دشمن ظفر یابد. اگر عدد سی بیند، دلیل که او را با کسی رو افتد و مراد یابد. اگر عدد را چهل بیند، دلیل است کارش بسته گردد. اگر عدد پنجاه بیند، دلیل است بر رنج و شغل بی فائده. اگر در خواب عدد شصت بیند، دلیل است سوگندی درگردنش افتد، چنانکه دو ماه پیاپی او را روزه داشتن یا شصت درویش را طعام دادن، برگردن افتد. اگر عدد را هفتاد بیند دلیل است کارش به تاخیر برآید. اگر عدد هشتاد بیند، دلیل است او را به تهمت زنا بگیرند و هشتاد چوبین بزنند. اگر در خواب عدد نود بیند، دلیل که زنی بزرگزاده و مالدار بخواهد. اگر عدد صد بیند، دلیل که ظفر یابد. اگر سلطان درخواب بیند که با خود صد سوار داشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر در خواب بیند که او را صد دانه گندم دادند، دلیل بر خیر و برکت بود و عیش بر وی فراخ گردد. اگر عدد دویست بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد. اگر عدد سیصد بیند، دلیل است مرادش دیر برآید. اگر چهارصد بیند، بر دشمن ظفر یابد. چنانکه رسول (ص) فرمود: چهارهزار، سوار است و بهترین خوابها، چهارصد است. اگر در خواب پانصد بیند، دلیل که کارش موقوف نماید. اگر ششصد بیند، دلیل است به مقصود برسد. اگر هفتصد بیند، دلیل است از کار سخت برهد. اگر هشتصد بیند، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر هزار بیند، دلیل است دشمن را قهر کند. اگر سه هزار بیند قوت باشد و فیروزی یابد. عدد چهارهزار، دلیل مضرت بود. اگر عدد پنج هزار بیند، مبارک و فرخنده بود. اگر در خواب عدد شش هزار بیند، دلیل فتح و نصرت بود و هفت هزار، گشایش کارها است و هشت هزار، دلیل است که دلیل که کارش به نظام شود. اگرنه هزار بیند بد است. اگر ده هزار بیند مضرت است. اگر بیست هزار بیند، دلیل است که بر دشمن غلبه کند. اگر سی هزار بیند ظفر است. اگر چهل هزار بیند، نصرت است. اگر پنجاه هزار بیند، دلیل است که در رنج بماند. اگر عدد شصت هزار بیند، دلیل شادی است. اگر هفتاد هزار بیند، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد. اگر عدد هشتاد هزار بیند یا نود هزار، دلیل است که بر خصم غالب شود. اگر در خواب صد هزار بیند، دلیل است که به مرادها برسد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب عدد : امتیاز
شما می شمارید : خبرهای خوش از راه می رسند
مردم را می شمارید : کارهایتان را تحت کنترل خود درخواهید آورد.
حاضرین را می شمارید : نقشه هایتان عملی خواهند شد.
شما می شمارید ولی عدد صحیحی بدست نمی آورید: فریب خواهید خورد.
عددی را که در خواب دیده اید به یاد ندارید : 1- حوادث گوناگون در محیط اجتماعی شما را رخ خواهد داد 2- پریشانی در امور مالی و حرفه ای
عدد 1 : جاه طلبی و هیجان
عدد 2 : پایان یک ماجرای عشقی
عدد 3 : خرافات شما را جذب می کند
عدد 4 : علامت قدرت و کمال
عدد 5 : خوشبختی در زندگی زناشوئی
عدد 6 : تکامل در حرفه و کار
عدد : 7 (الف) :زندگی شما سریع و پرهیجان خواهد شد
(ب) : شانس
عدد 8 : تمامی چیزهائی که به شما تعلق دارد حفظ خواهید کرد
عدد 9 : غم و نگرانی مالی
عدد 10 : خوشبختی به شما نزدیک می شود
عدد11 : باید در یک محکمه یا مرافعه مبارزه کنید
عدد12 : بهترین قسمت از هرچیز نصیب شما میشود
عدد13 : نسبت به هر چیز با تحقیر وبی اعتنائی رفتار نکنید
عدد14 : اشتباهات دیگران به شما صدمه می زند.
عدد15 : گذشت ونیکوکاری
عدد16 : خوشبختی در عشق
عدد17 : تحقیر و بی احترامی
عدد18 : خستگی و فرسودگی
عدد19 : مصیبت وناراحتی
عدد20 : شمابسیار جدی و سختگیر خواهید شد
عدد21 : همه چیز همانطور که پیش بینی شده پیش خواهد رفت.
عدد22 : یک کشف علمی خواهید کرد
عدد23 : علامت انتقام
عدد24 : پایه واساس یک مسلک مذهبی یا سیاسی برای شما روشن می گردد.
عدد25 : علامت تولد یک بچه بسیار باهوش
عدد26 : شانس و موفقیت در کار
عدد27 : علامت ثبات و روشن ضمیری برای ببیندهخواب
عدد28 : عشق و محبت در انتظار شماست
عدد29 : در یک ازدواج شرکت خواهید کرد
عدد30 : به شهرت خواهید رسید
عدد31 : شما استعداد و قابلیت فراوان در فرماندهی دارید.
عدد32 : شما در نیت ورفتار خود بسیار صادق هستید
عدد 33 : برای مردها علامت آبرو وصداقت و برای زنها علامت سقط جنین
عدد34 : شما عاشق موفقیت هستید
عدد35 :علامت سلامتی و هماهنگی بین اعضاءخانواده
عدد36 : یک نابغه متولد می شود
عدد37 : عشق ومحبت
عدد38 : شما بی اندازه پولدوست هستید
عدد39 : حسادت برای ببینده خواب
عدد40 : یک مراسم ازدواج
عدد41 : شهرت شما ازبین می رود
عدد42 : یک سفر کوچک نه زیاد خوشایند در پیش دارید
عدد43 : در انجام یک امر مذهبی شرکت خواهید کرد
عدد44 : نفوذ و مقام شما بالامی رود
عدد45 : چیز بسیارمهمی را ازدست می دهید
عدد46 : دانائی و مهارت شما به حد نهایت میرسد
عدد47 : علامت یک عمر طولانی و پرسعادت
عدد48 : بخاطر یک محکمه به دادگاه خواهید رفت
عدد49: یکنفر از جنس مخالف به شما محبت بسیار خواهد کرد
عدد50 : گناهان دیگران را می بخشید
عدد60 : شما بیوه خواهیدشد
عدد70 : شما را به یک شخص مهم معرفی خواهند کرد
عدد71 : شما عاشق طبیعت و عوامل آن خواهید شد
عدد75 : علامت تغییر آب و هوا
عدد77 : یکنفر به شما خدمت بزرگی خواهد کرد
عدد80 : هرنوع بیماری بهبود می یابد
عدد81 : شما بزودی مسموم خواهید شد
عدد90 : شماکور خواهید شد
عدد100 : لطف خدا شامل حال شما خواهدشد
عدد120 : یک شغل دردستگاه حکومت برای ببینده خواب
عدد121 : همه افراداجتماع شما را تحسین و تمجید خواهندکرد
عدد200 : شک و تردید و دودلی زندگی شما را بخطر خواهد انداخت
عدد215 : یک مصیبت در پیش است
عدد300 : به فلسفه روی می آورید
عدد313 : دیگران آرزوی خوشبختی شما را میکنند
عدد350 : آرزوئی که دارید برآورده خواهدشد
عدد360 : منزل خودرا تغییر خواهید داد
عدد365 : شانس و اقبال خوش
عدد400 : یک سفربسیار طولانی در پیش دارید
عدد490 : یک مرد روحانی برای شما موعظه خواهدکرد
عدد500 : شما را انتخاب خواهندکرد.
عدد600 : یک کار بی عیب و نقص انجام خواهید داد
عدد666 : اشرار شما را عذاب خواهند داد
عدد700 : شما صاحب قدرت خواهید شد
عدد800 : شما رهبر حکومت خواهید شد
عدد900 : فقر شما را تهدید می کند
عدد1000 : مساعدت دیگران نصیب شما خواهدشد
عدد1095 : تنهائی باعث افسردگی ورنج شما میشود
عدد1360 : عذاب
عدد1390 : موردظلم وآزار قرارمی گیرید.