کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمدباقر علیه السلام :
كسي كه از روي بي ميلي ،بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازي براي او نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عصا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عصا به خواب بر سه وجه است:
اول: پادشاه.
دوم: مردی بزرگ.
سوم: قوت در کارها

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که عصا در دست داشت و دراز شد، دلیل است که به مراد رسد. اگر دید که عصای او کوتاه شد، دلیل نامرادی است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عصا در خواب ، به امر به معروف و نهی از منکر، پیروزی بر دشمنان، رسیدن به مراد و آرزو ، آشکار شدن حق و حقیقت تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید. اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را گم کرده اید خوب نیست.و اگر عصائی بیابید که قبلا نداشته اید فرصت خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می آورد. اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می شود. داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

لوک اويتنهاو می گوید:

عصا – چوبدستی - : زجر و عذاب
عصای جادویی : شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن عصا در خواب ، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می کنید.
2- اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کنید ، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد.
3- اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می کنید ، علامت آن است که منافع خود را به دست دیگران می سپارید.

در سرزمین رویاها آمده:

از عصا استفاده می کنید : به شما کمک خواهد شد
اشخاص دیگر از عصا استفاده می کنند : در یک مشاجره گرفتار می شوید
به یک عصا تکیه می دهید : شادی و آرامش
یک عصا می خرید : زندگی شما راحت و دلپذیر خواهد بود