کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السلام :
هركس روز عاشورا را روز غم و اندوه و گريه خودش قرار دهد خداوند روز قيامت را روز شادي وسرورش قرار مي دهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عطر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است:
اول: ثنای نیکو (مدح وثنا).
دوم: سخن خوش شنیدن.
سوم: علم سود بخش و نافع.
چهارم: طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
پنجم: مجلس علم.
ششم: مردی کریم وبزرگوار.
هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
هشتم: دین پاک.
نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بو های خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد. اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید. اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می دهد و شانسی به شما می بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می دهید. حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می شود. اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می شناختید آشنائی به شما خدمتی انجام می دهد. اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده اید خواب تان می گوید کاری می کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می ستایند. روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالبا به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می شوند

آنلی بیتون می گوید:

1- بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
2- اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، نشانه آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید.
3- اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
4- اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.
5- شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد.
6- اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد.
7- اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک عطر خوشبو : یک واقعه بسیار خوشایند در پیش است
یک بوی ناخوشایند : نتایج بد از کارها ولی بدون اهمیت
عطری که دوست دارید :یک شانس کوچک
بوی عطر را تنفس می کنید : خوشبختی
یک عطر را می ریزید : یک منبع شادی را از دست خواهید داد.
عطر ارزان قیمت می خرید : فساداخلاقی
عطر گران قیمت می خرید : دوستان شما حسود هستند
شما عطر ندارید : دوستان از شما سوء استفاده میکنند.
یک شیشه عطر را می شکنید : بالاترین امیدهایتان را از دست می دهید
یک شیشه عطر را گم می کنید : معشوقتان را از دست میدهید.
یک مرد عطر بخصوصی را ترجیح می دهد : او در عشق فریبکار است
یک شیشه عطربه شما هدیه می دهند :یک غریبه شما را خواهد بوسید
یک شیشه عطر می دزدید : یک رقیب شخص مورد علاقه شما را می رباید
از عطر شخص دیگری استفاده می کنید : شما علاقه زیادی به این شخص دارید.
از عطر همیشگی خود می زنید : یک رابطه جدید در پیش است
عطر هدیه می کنید : پول فراوانی بدست می آورید
بوی عطر یک مرد را احساس می کنید : مراقب ماجراجویان و دغل بازان باشید
بچه ها بوی عطر می دهند : آنها کارهای احمقانه میکنند
در یک مسجد یا کلیسا بوی عطر احساس می کنید: خداوند به شما کمک می کند
در یک خانه بوی عطر احساس می کنید : علامت سبک مغزی
شما عطر می سازید : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهید کرد.
شما عطر می سازید و به دوستان هدیه می دهید : خبرهای بسیارخوش درباره پول
عطرها را مخلوط می کنید : خبرهای بسیارخوشایند
تعداد زیادی عطردارید : شما سبک مغز و جلف هستید.
یک زن به یک مرد عطر می زند : او آدم مغروری است
یک مرد در خواب به یک زن عطر می زند : او مرتکب زنا خواهد شد.