کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه‏ السلام :
مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگي كنند، با احسان و نيكوكاري خود زندگي مي‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مي‏ ميرند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عقاب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

عقاب در خواب دو وجه است:
اول: پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار.
دوم: عالم بی دیانت و حیلتی بود.
و بعضی گفته اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

عقاب در خواب ، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود. اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود. اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود. اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد. اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بِزَد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود. اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

عقاب
در حال پرواز : آرزوهای شما بر آورده خواهند شد
شلیک کردن به آن : از دست دادن چیزی
در یک قفس مشکلات خانوادگی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می کند ، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید.
2- اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت.
3- دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانه دوستان خود است.
4- اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده اید ، دلالت بر آن دارد که به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می آورید.
5- اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی کند . شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد.
6- دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانه آن است که به زودی مقام وثروتی که دارید از چنگتان در می آورند.
7- اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک عقاب در حال پرواز : شانس بزرگ در آینده نزدیک
یک عقاب را می کشید : 1 – ثروت 2 – هیچ مانعی بین شما و هدفهایتان وجود نخواهد داشت
یک عقاب مرده : پول از دست می دهید
یک عقاب زخمی : در بازی شکست می خورید
یک عقاب به شما حمله می کند : منتظر مشکلات و دردسر باشید
یک عقاب روی یک مجسمه : آرزهای بزرگ شما برآورده می شوند
یک عقاب روی نوک یک کوه : پول و افتخار
یک عقاب حمل می کنید : خجالت و اندوه
یک زن خواب تعدادی عقاب ببیند : فرزند پسر او شخصیت مشهوری خواهد شد
شما یک عقاب دارید : احترام و امتیاز
یک عقاب بالهایش را باز می کند : سربازان بسیاری خواهند مرد.
یک عقاب بروی شما می افتد : شما در خطر هستید
یک عقاب پرکنده : به یک موقعیت سیاسی خیلی بالاخواهید رسید.