کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
ساعتي عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر علف

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن علف در خواب اگر سبز و تازه باشد خوب است و اگر خشک و زرد باشد نیکو نیست و غم و رنج و ابتلا و گرفتاری تعبیر می شود. اگر ببینید علف از زمین می چینید خیر و خوبی می یابید. اگر علف را به عنوان وجین می چینید اصلاح می کنید و کاری نیک انجام می دهید. اگر ببینید یک بغل علف دارید و سبز و تازه است به طوری که حتی بوی آن را استشمام می کنید خوب است و به اندازه آن سود عایدتان می گردد ولی اگر زرد باشد و خشک خوب نیست. دیدن علفزار در خواب کامروایی است.

لوک اويتنهاو می گوید:

علف : مراقب کلاهبرداران باشید
بریدن علف : افزون شدن دارائیهایتان
روی علف دراز کشیدن : بیماری

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید علف می چینید ، علامت آن است که از زندگی خود نتیجه ای خیرآمیز خواهید دید. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که محصولاتی فراوان برداشت خواهد کرد.
2- اگر در خواب مزرعه ای ببینید که تازه علفهایش کوتاه شده است ، علامت آن است که به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت.
3- اگر خواب ببینید علفها را حمل می کنید و به انبار غله می برید ، نشانه آن است که بخت و اقبال به شما کمک می کند تا در کاری منفعت فراوان به دست بیاورید.
4- دیدن گاری های پراز علف در خواب که از خیابان می گذرند ، علامت آن است که با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می کنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می شوند.
5- اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانه آن است که با فردی دست دوستی می دهید ، و او شما را به مقامی بالاتر می رساند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب علف : 1- ثروت برای آنهائی که در کار و معامله هستند 2- یکنفر شما را خیلی دوست دارد
علفهای بسیار بلند : ناراحتی
علف سبز از نوع عالی : رقبای شما هرگز پیروز نخواهند شد.
حیوانات بخصوص سگ علف می خورد : قرعه بدبختی به شما می افتد
یک زن خواب علف ببیند : خوشبختی در کنار معشوقش از آن او خواهد شد
یک نویسنده یا خبرنگار خواب علف ببیند : شادی بزرگی نصیب او می شود
علفها شدیداً رشد می کنند : شانس
علفها همراه با گل : پول فراوان
خواب علف هرزه : به موانع مختلفی در اجرای
نقشه هایتان بر می خورید.
علفهای هرزه را می کنید : خوشبختی
علفهای هرزه را له می کنید :پریشانی و اغتشاش در کارها
علفهای هرزه را می سوزانید : تمامی مشکلات شما به پایان میرسد.