کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت علي (ع) :
بترس [از خدا] بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشي كرده كه گوئي آمرزيده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غار

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل که او را در زندان کنند. اگر غار را تنگ و تاریک بدید، دلیل که محبوس و هلاک شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن غار برای کسی که ترس و هراسی دارد، به امنیت و آسایش تعبیر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانه غاری افتاده است ، نشانه آن است که دچار سردرگمی خواهید شد و در کار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید کرد.
2- اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد که احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید.
3- اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانه آن است که به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می کشد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک غار : یک تغییر خوشایند در وضع مالی شما روی می دهد
شما را به یک غار می برند : دوستان بسیاری پیدا میکنید.
شما در یک غار غذا می خورید : ثروت
یک جشن در یک غار : ثروت بزرگی در انتظار شماست
شما را به زور در یک غار حبس می کنند : یک سفر خطرناک در پیش دارید.