کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
سزاوار نيست كه بنده ي خدا به دو خصلت اعتماد كند ، تندرستي ، توانگري ؛ زيرا در تندرستي ناگاه او را بيمار بيني ، و در توانگري او را تهيدست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غاز

لوک اويتنهاو می گوید:

پر کندن غاز : سرخورده شدن
بریان کردن غاز: یک مهمان
خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود
خوردن آن : یک همراه پرچانه
غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است
کشتن آن : ارث
غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت
پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.
2- اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است.
3- دیدن غاز مرده در خواب ، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.
4- اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد.
5- اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید. خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب غاز : ناکامی
غازها در حال پرواز : سفر بزرگی در پیش دارید
گوشت غاز می خورید : شانس
صدای غازها را می شنوید : یک مرگ در دایره فامیل
غازها رد حال شنا : دارائی شما ازدیاد پیدا میکند
پرهای یک غاز را می کنید : پول بدست می آورید
یک غاز وحشی : دوستان شما را فراموش می کنند
دیگران گوشت غاز می خورند : شادی