کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دنيا گذرگاه عبور است ، نه جاي ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند : يكي آن كه خود را فروخت و به تباهي كشاند ، و ديگري آن كه خود را خريد و آزاد كرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غرق شدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است:
اول: مال بسیار.
دوم: بخت واقبال در کارها.
سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.
چهارم: منفعت.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن غرق دریا نعمت بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل که پادشاه او را هلاک کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا چهارپائی از ا و غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهائی یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار می شود یا مرتکب گناهی می گردد.

لوک اويتنهاو می گوید:

در حال غرق شدن : اتفاق بزرگ
غرق شدن : یک خوشبختی بزرگ را از دست میدهید ، یا ازدواجی بد خواهید داشت
شاهد غرق شدن کسی بودن : سود
غرق شدن در دریا : بدبختی که به دست خود موجب شده ایم
در آب غرق شدن : غم بزرگ

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
2- اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک می کنید تا به مقام درخوری دست یابد.
3- اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب غرق شدن : هرچه که دارید از دست میدهید
نزدیکان شما غرق می شوند : یک مصیبت در پیش است.
شما را از غرق شدن نجات می دهند : یک دوست به شما کمک خواهد کرد
یک تاجر یا معامله گر خواب ببیند که غرق میشود : او ورشکست خواهد شد
دیگران غرق می شوند : شادی و موفقیت
شما را غرق می کنند : پول از دست می دهید
شما بچه ها یتان را غرق میکنید : یک سفر بسیار ناخوشایند در پیش دارید
زن یا شوهر غرق می شوند : یک افتضاح در پیش است.
دیگران را از غرق شدن نجات می دهید : یک دوست به یک مقام بالا دست می یابد.
بچه ها از غرق شدن نجات پیدا می کنند : آنها به مقام بالائی می رسند و خوشبخت خواهند شد.