کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
سزاوار نيست كه بنده ي خدا به دو خصلت اعتماد كند ، تندرستي ، توانگري ؛ زيرا در تندرستي ناگاه او را بيمار بيني ، و در توانگري او را تهيدست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غل

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن غل، دلیل کفر است و میل کردن به ناحق. اگر کسی غل در گردن به خواب بیند که داشت، دلیل است که کافر می میرد و مسلمانی به دروغ کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که غُل در دست داشت، دلیل است که بخیل بود. و معبران گویند: چون مردی صالح در خواب بیند که درگردن او غل بود، دلیل است که از کار دنیا دست بدارد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

غل و زنجیر در دست داشتن، نشانه کسب حرام است. اگر کسی در خواب ببیند که به دستانش دستبند است و دستبند با زنجیر به گردنش بسته شده است، دارایی و پولی به دست او میرسد که حق خداوند را از آن نمیپردازد. اگر کسی ببیند که هر دو دستش به گردنش بسته شده است، بخیل است.