کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
هر آن كس كه خواهان ديدار خدا باشد ، خداوند نيز خواهان ديدار اوست .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر استخوان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود:
اول: امل و آرزو،
دوم: خویشاوندان،
سوم: فرزند،
چهارم: قیم خانه و سرپرست،
پنجم: مال و ثروت،
ششم: برادران،
هفتم: دوست وشریک بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

استخوان در خواب، مالی بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بی گوشت بود، دلیل کند که اندکی خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسی استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند کمه استخوان کسی را که شکسته بود می بست، دلیل کند که بزرگی و صنعتهای گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضی از معبران گفته اند: کار بینوائی از او به نوا گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

می دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم تر مجسم می شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می شود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می گوید بوسیله کسی پولی به دست می آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می افتد. داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است. چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می آید که منع خیر می کنید. نه سودی به شما می رسد و نه راضی می شوید که دیگران از آن بهره مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می گوید از طریق غیر مجاز نفعی می برید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتی می کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه ای پیش می آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می گیرد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

استخوان در خواب، نشانه ی امری بزرگ و سترگ است و نشانه آنچه، انسان با کمک آن میتواند به خانه و خانوادهاش یاری نماید یا با کمک آن به ملک و دارائیش بیفزاید. اگر بیماری در خواب ببیند که استخوانش شکسته است، از دنیا میرود و دیدن چنین خوابی برای شخص سالم، به بیمار شدن او تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانه آن است که کسی قصد دارد شما را به خیانت وادار کند.
2- دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانه آثار قحطی و آلودگی است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن استخوان در خواب، نشانه‏ی انجام دادن کارهای زیاد است. اگر در خواب ببینید که جلوی سگی استخوان می‏اندازید، نشانه‏ی آن است که دیگران محبت‏های شما را نادیده می‏گیرند. اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزی است.
قورت دادن استخوان ماهی در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

استخوانهای بیرون کشیده شده از گوشت : بدبختی
اسکلت یک مرده : از روی یک وصیت نامه به شما پول میرسد.
اسکلت یک زن : مرگ یک بچه
استخوانهای حیوانات وحشی : اقدامات شما بیهوده خواهند بود.
استخوانهای یک مرده : نگرانی و غم
استخوان ماهی : بیماری نزدیک است
استخوان نهنگ : شما گرایش به خود پسندی دارید.
حیوانات درحال جویدن استخوان : تباهی کامل

مولف می گوید:

اگر از کسی یک کیسه استخوان دریافت کنید دلیل بر آن است که آن شخص سعی دارد شما را به مواد مخدر و یا چیزی آلوده کند که برای سلامتی شما خطرناک است