کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی (ع) :
كسي كه صبر وي را نجات نبخشد، جزع و بي تابي وي را از پاي در مي آورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ف » تعبیر فقاع

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن فقاع در خواب بر چهار وجه است:
اول: منفعت.
دوم: بوسه.
سوم: خدمت کردن.
چهارم: مردی سفله.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند فقاع می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد. اگر بیند فقاع به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد.

جابر مغربی می گوید:

خوردن فقاع در خواب ، دلیل بر خدمت نمودن مردی سفله است. اگر بیند فقاع شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد. اگر فقاع ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد.

فقاع : معربِ فوگان . شرابی که از جو یا مویز یا برنج گرفته شود.