کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسی کاظم علیه السلام :
دعايي كه بيشتر اميد اجابت آن مي رود و زودتر به اجابت مي رسد،‌ دعا براي برادر ديني است در پشت سر او.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قاضی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در خواب قاضی را دید، دلیل که به منزله علما برسد. اگر قاضی مجهول بیند، دلیل که با حق تعالی بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قاضی شدن خوب بود
دیدن خود را قاضی امر معروف کند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند قاضی شد و بیننده اهل آن نبود، دلیل که به بلائی گرفتار شود و مالش از دست برود. اگر بیننده عالم بود، دلیل که قاضی شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر درخواب بیند قاضی بر وی حکم کرد، دلیل که در بیدای چنان بود. اگر بیند قاضی به نظر شفقت در وی نگاه کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر به خشم نگاه کرد، دلیل غم و اندوه بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که قاضی شده است و در قضاوتش عدالت را رعایت می کند، اگر بازرگان باشد در تجارتش، حق دیگران را نمی خورد و اگر اهل بازار باشد، در وزن کردن اجناس، مردم را فریب نمی دهد. اگر کسی در خواب ببیند که قاضی معتمد یا عالمی شده است، درجه و مقامش بالا می رود و به زهدش افزوده می گردد. دیدن قاضی خوشرو در خواب، به رسیدن مژده ای خوش تعبیر می شود. اگر بیماری در خواب ببیند که قاضی به نفع او حکم کرد، شفا می یابد؛ اما اگر به ضرر او حکم کرد، از دنیا میرود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید نزد قاضی می روید ، علامت آن است که اختلافات طی مراحل قانونی حل و فصل خواهد شد
2- اگر خواب ببینید نزد قاضی در دادگاه هستید و بحث و دادرسی پیرامون اختلافات به نفع شما حل و فصل می گردد ، علامت آن است که خواستگاری شما توفیق آمیز خاتمه می یابد.
3- اگر خواب ببینید بحث و دادرسی پیرامون اختلافات در دادگاه به زیان شما تمام می شود ، نشانه آن است که برای ادعای نادرست دیگران باید با تمام توان از خود دفاع بکنید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک قاضی شما را احضار کرده : دردسر و ناامیدی
قاضی با شما خوب است : نگرانیهای شما برطرف میشوند.
شما قضاوت می کنید : ناکامی شما را احاطه می کند
شما رئیس دادگاه هستید : دوستان بسیار خوبی خواهید داشت
قاضی شما را محکوم می کند : به موقعیت اجتماعی بسیار بالائی خواهید رسید.
قاضی شما را تبرئه می کند : ثروت بزرگی نصیبتان می شود.