کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و خوشنودي خدا تعالي را جستجو نمودم، پس آن را در نيكي به پدر و مادر يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قاطر

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قاطر از مردم بد فعل و حرامزادگان دوری کند تا در رنج نیفتد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید سوار قاطر شده اید ، نشانه آن است که به کارهایی مشغول خواهید شد که نگرانی و اضطراب شما را فراهم خواهد ساخت.
2- اگر خواب ببینید سوار بر قاطر به مقصد خود رسیده اید ، علامت آن است که مبلغ قابل توجهی پاداش خواهید گرفت.
3- اگر دختر در خواب قاطر سفیدی ببیند ، نشانه آن است که با فردی خارجی و ثروتمند ازدواج خواهد کرد . فردی که با او سلیقه مشترکی ندارد.
4- اگر دختری خواب ببیند چند قاطر بدون افسار حرکت می کنند ، نشانه آن است که فرد مورد علاقه او به خواستگاریش نخواهد آمد.
5- اگر خواب ببینید قاطری به شما لگد می زند ، نشانه آن است که ازدواج کردن و مسایل عاشقانه بکلی نومید خواهید شد.
6- دیدن قاطر مرده در خواب ، علامت آن است که مقام اجتماعی شما تنزل خواهد یافت و عهدها شکسته خواهد شد.