کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی(ع) :
نارضايتي پدر و مادر ، كم تواني را به دنبال دارد و آدمي را به ذلت مي كشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قربانی کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قربان کردن بر چهار وجه است:
اول: ایمن شدن از ترس.
دوم: یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).
سوم: خیر و برکت.
چهارم: زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب دید که اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیک عید قربان بیند، دلیل که اثر آن بیشتر است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل که مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت کنند.

جابر مغربی می گوید:

دیدن قربانی در خواب ، دلیل بشارت است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

قربانی نمودن برای خداوند در خواب ، به ادای نذر و رهایی از بلا و ناراحتی دلالت دارد. آن کس که در خواب ببیند حیوانی را برای رضای خداوند قربانی می کند، اگر بدهکار باشد، بدهی هایش را می پردازد؛ اگر فقیر باشد، ثروتمند و اگر از چیزی در ترس و هراس باشد، از آن ایمن می شود. بیننده ی چنین خوابی اگر هنوز به حج نرفته باشد؛ به حج خانه ی خدا می رود؛ اگر در جنگ باشد، بر دشمن پیروز می شود و اگر غم و غصه داشت به او گشایش و راحتی روی خواهد آورد. دیدن قربانی در خواب، نشانه تولد نوزاد پسر یا بازگشت غریبی به خانه می باشد و نیز، ممکن است نشانه افزایش ایمان وعمل به سنت باشد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.