کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا علیه السلام :
آن كسي كه نفسش را محاسبه كند، سود برده است و آن كسي كه از محاسبه نفس غافل بماند، زيان ديده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قرض

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

قرض گرفتن در خواب ، نشانه نیاز به آن پول و قرض دادن، نشانه خیر و صدقه است. اگر کسی در خواب بببیند که چیز بسیار گرانبهایی را به عنوان قرض به دیگران داد، نشانه ی معامله ی خوب او با خداوند است. همچنین قرض دادن، نشانه ایثار و بخشش به مردم است، در حالی که خود به آن نیاز دارد. اگر کسی در خواب ببیند که در راه خدا به دیگران قرض می دهد و آن را طلب نمی کند، پول و مالی بسیار برای جهاد در راه خدا صرف می کند و هر کس در خواب ببیند آنکه به او قرض داده از دنیا رفته است، ناراحتی و غم و غصه اش برطرف میشود. اگر کسی در خواب ببیند که حقی یا قرضی را ادا می نماید، صله رحم میکند و به دیدار خویشان میرود، یا به فقیری طعام میدهد یا کاری که قبلاً برایش سخت بود، آسان می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانه آن است که در پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، علامت آن است که در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد.
3- اگر خواب ببینید که از قرض دادن امتناع می کنید ، علامت آن است که نسبت به منافع خود آگاهانه برخورد می کنید و به دوستان خود احترام می گذارید.
4- اگر خواب ببینید دیگران به شما پول یا جنسی قرض می دهند ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در زندگی سعادتمند خواهید شد.
5- اگر خواب ببینید به کسی مقروض هستید ، علامت آن است که برای امرار معاش تلاش بسیار می کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید.
دیگران به شما پول قرض می دهند : ناکامی در کار
اشیائی را به عنوان قرض می دهید : یکنفر به فکر نابودی شماست.
لباس قرض می دهید : دردسر در آینده گریبانگیر شما می شود.
وسائل منزل قرض می دهید : بطرف ناکامی کشانده می شوید.
قرضهایتان را پرداخت می کنید : یک رویداد مهم و سودمند
شما خیال پس دادن قرضتان را ندارید : دردسر و گرفتاری پشت سرهم