کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
اجل به عنوان نگهبان براي آدمي كافي است

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قفس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد:
اول: زندان.
دوم: جائی تنگ.
سوم: خانه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن قفس در خواب ، به زندان تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک قفس بدون پرنده خریده اید گرفتار سختی می شوید و در آینده به بن بست می رسید. اکر دیدید قفسی دارید که مرغی در آن نگه داری می کنید دو حالت دارد. اگر مرغ شناخته شده باشد باید تعبیر مخصوص همان پرنده را بیابید و در تعبیر خود دخالت دهید و اگر شناخته شده نیست و مرغی مجهول است قفس به خودتان بر می گردد و مشکلی برای شما به وجود می آید که ذهنتان را مشغول می دارد. قفس هر قدر بزرگ تر باشد نشان فضای آزاد بیشتر نیست بل که نشان سختی و تنگی بیشتر است و هر چه کوچک تر باشد از اهمیت مشکلات کاسته می گردد. شکستن قفس در خواب رهائی و نجات از گرفتاری ها است. ساختن قفس ایجاد گرفتاری است. هدیه دادن قفس به وجود آوردن سختی و تنگی برای کسانی است که هدیه را می گیرد. اگر کسی قفسی در خواب به شما داد برای شما مشکل به وجود می آورد. ابن سیرین گرفتاری را حبس و زندان دانسته ولی در شرایط امروز می توان قفس را سختی و تنگی دانست.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب قفسی پراز پرنده ببینید ، نشانه اقبال و کسب ثروت است و داشتن فرزندانی زیبا و مؤدب
2- اگر خواب ببینید در قفس تنها یک پرنده است ، دلالت بر آن دارد که با فردی زیبا و ثروتمند پیمان ازدواج می بندید.
3- اگر قفسی خالی در خواب ببینید ، نشانه آن است که یکی از افراد خانواده شما فرار می کند و جان خود را از دست می دهد.
4- دیدن حیوانات وحشی در قفس ، نشانه آن است که بر مشکلات و سختیها ، غلبه خواهید کرد.
5- اگر خواب ببینید با حیوانات وحشی هستید ، نشانه تصادف در وقت مسافرت است.