کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا سلام الله علیها :
از دنياي شما سه چيز محبوب من است: 1-تلاوت قرآن 2-نگاه به چهره رسول خدا 3-انفاق در راه خدا

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قفل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است:
اول: ساختن کار(انجام یافتن کار).
دوم: حجت (سلامتی).
سوم: منفعت.
چهارم: زن.
پنجم: اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد (اعتماد به شخصی درستکار).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر درخواب بیند که قفل بگشاد، دلیل است که کارها به وی گشاده گردد و ممکن است که حج کند. اگر بیند که قفل را نتوانست گشود، دلیل است کارش به تانی برآید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

قفل در خواب ، بر مردی امانتدار و درستکار دلالت دارد. اگر کسی که در بند است در خواب ببیند که قفلی را باز می کند، از بند و زندان رهایی می یابد و اگر بیننده ی خواب غم و غصه ای دارد، ناراحتی هایش برطرف می شوند. دیدن قفلها در خواب، بر عدم آگاهی نیز، دلالت دارد زیرا خداوند می فرمایند: «افلا یتدبرون القرآن ام عل قلوب اقفالها»؛ یعنی، پس آیا در قرآن تدبّر نمی کنند یا اینکه بر دلهایشان قفل زده شده است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست. اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او. اگر دیدید که جامه دانی دارید که آن قدر پر است که قادر نیستید در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود نمی یابید. اگر در خواب دیدید که قفلی را به زحمت باز می کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می کنید. اگر دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی روبه رو می شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن قفل در خواب ، علامت سردرگمی است.
2- اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می شود ، علامت آن است که می توانید کسی را بشناسید که در صدد آسیب رساندن به شماست.
3- اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود ، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید گرفت. و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت.
4- اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، علامت آن است که شما به نامزد خود مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک قفل : خوشبختی
شما نمی توانید یک قفل را باز کنید : مراقب دردسرهائی که در پیش است باشید.
یک زن در خواب یک قفل را باز می کند : او به مردی که دوستش دارد وفادار خواهد ماند.
یک مرد در خواب یک قفل را باز می کند : شانس در عشق
یک قفل باز : فرصت عالی برای ادامه نقشه هایتان دارید.
شما از پیدا کردن کلید یک قفل عاجز می مانید : در امور مالی احتیاط کنید.
کلید یک قفل را پیدا می کنید : از گرفتاری نجات پیدا می کنید.
شما کلیدهای قفلهای بسیاری را دارید : آدمهای بسیار خوشبختی در فامیل شما هستند.