کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی (ع) :
حكمت را هر كجا كه يافتي فراگير، زيرا حكمت گمشده هر مومن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قیامت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قیامت در خواب بر چهار وجه است اهل صلاح را.
اول: رستگاری.
دوم: فرج از غم.
سوم: ظفریافتن بر دشمن.
چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت.
اما اهل فساد را تاویلش به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قیامت عدل پدید آید

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند قیامت برخاسته بود، دلیل که در آن دیار، حق تعالی عدل بگستراند. اگر مردم آن دیار ظالم باشند، دلیل که حق تعالی ایشان را به بلائی مبتلا گرداند. اگر مظلوم باشند، دلیل که بر ظالمان نصرت یابند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند علامتی از علامات ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد، یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که به توبه بازگرداند. اگر بیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت بود. اگر در خواب بیند که شمار با وی می کردند، دلیل زیان بود. اگر درخواب بیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد بود. اگر بیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد بود. اگر بیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن قیامت در خواب ، نشانه هشدار به بیننده خواب است درباره ی آنچه انجام می دهد. دیدن قیامت، به عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز، تعبیر می شود. هر کس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده است، می میرد و اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور می گردند، نشانه ظالم بودن آنهاست. اگر کسی در خواب ببیند که رسیدگی به حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده است، نشانه این است که او فردی ناآگاه و بی توجّه به دین خداوند است. اگر کسی ببیند که به سختی مورد محاسبه قرار گرفت، شکست سنگینی می خورد. اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند می گردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت، به علت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک می گردد. هر کس در خواب خود را بالای پل صراط سلامت ببیند، از بلا و فتنه و آزمونی سخت نجات پیدا می کند.