کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
گواراترين زندگي، رها كردن تكلّف‏ها (تجمّلات) است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کاسه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کاسه چوبین به خواب، چون خوردنی در وی است، دلیل که از سفر روزی حلال یابد. اگر کاسه را تهی بیند، دلیل بر فروماندگی بود. دیدن کاسه در خواب، دلیل بر خادمی است که بر دست او خیرات برود، اما کاسه سیمین و زرین چون خوردنی در وی بود، دلیل بر روزی حرام بود و کاسه قلعی و سفیدروی، دلیل بر روزی شبهت زده و کاسه آبگینه، دلیل بر زن بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

کاسه در خواب ، به زن تعبیر می شود و آوردن آب در کاسه برای بیننده خواب ، نشانه این است که زنش حامله است و پسری در رحم دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند در کاسه انگبینه به جفت خویش آب داد دلیل کند که کاسه شوهر زنان باشد و آب در کاسه فرزندان مادر در شکمش
اگر کاسه بشکست وآب ریخت دلیل که جفت وی همسروفرزندانش نمانند
اگر آب بریخت و کاسه تهی ماند دلیل که فرزندانش بمیرد و همسرش بماند.
اگر بیند در کاسه چیزی خوش بود و بخورد، دلیل منفعت است.
اگر چیزی ترش بود، دلیل غم و اندوه است
دیدن کاسه تهی در خواب ، دلیل بر فروماندگی و مفلسی است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کاسه بلور در خواب ، علامت آن است که از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید از کاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است که به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد.
3- دیدن کاسه بلور شکسته در خواب ، علامت آن است که در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد.
4- اگر دختری در خواب کاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است که به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت

در سرزمین رویاها آمده:

یک کاسه پراز آب : شادی در خانواده
درون یک کاسه آب می ریزید : پول فراوانی خواهید داشت.
یک کاسه خالی : قرضهای فراوانی خواهید داشت.
در یک کاسه می نوشید : مشکلات عشقی
در یک کاسه غذا می خورید : با شخصی که دوست دارید ازدواج نخواهید کرد.