کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
همانا مومن غبطه مي خورد ولي حسد نمي ورزد و منافق حسد مي ورزد ولي غبطه نمي خورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کاهو

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد. کاهویی که به دهان تلخ بیاید یا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین می خورید نیکو است ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است. اگر ببیننده خواب ببیند مزرعه ای کاهو دارد خواب او می گوید نیکی می کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند می شوند. درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید. چنانچه جمع آوری کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کاهوهای پر برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت دست خواهید یافت.
2- خوردن کاهو در خواب ، نشانه آن است که در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد.
3- اگر زنی خواب ببیند کاهو می کارد ، علامت آن است که به زودی بیمار خواهد شد.
4- جمع آوری کاهو در خواب ، علامت آن است که حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد
5- خرید کاهو در خواب ، علامت آن است که به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت.

در سرزمین رویاها آمده:

کاهو در دست دارید : بیماری و بیچارگی
کاهو می خورید : کارهای شما چنان نامرتب و مغشوش است که توصیف آنرا نمی توان کرد.
کاهو می کنید : در امور عشقی خطر شما را تهدید می کند.
کاهو می خرید : غم واندوه
کاهوها را می شوئید : از عاقبت نیندیشی پشیمان خواهید شد

اگر بیند کاهوی شیرین خورد، دلیل اندوه است. اگر کاهو تلخ بود، دلیل بر زیان بود.