کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا عليه السّلام :
در شگفتم چگونه كسي كه دنيا را آزموده و تغييرات آن را به چشم خود ديده باز دل به دنيا مي بندد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کرفس

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب دید کرفس بی وقت خورد، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضی گویند: اگر کرفس دید و نخورد اندوه کمتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزی و فرح و انبساط است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ساقه های ترد و تازه کرفس ، در خواب نشانه آن است که به بزرگترین آرزوهای خود دست می یابید.
2- اگر ساقه های کرفس را در حال فساد و گندیدگی ببینید ، دلالت بر فوت یکی از اعضای خانواده شما دارد.
3- خوردن کرفس در خواب ، نشانه لبریز شدن از عشق و محبت است.
4- اگر زنی خواب ببیند با همسر خود کرفس می خورد ، نشانه آن است که به زودی ثروت کلانی به دست می آورد.
5- اگر زنی خواب ببیند با کرفس غذایی درست می کند ، علامت آن است که از ولخرجی ها و زیاده رویهای خود در دیگر امور تأسف خواهد خورد.