کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد(ع) :
اصرار بر گناه آسودگي از مكر خداست ، و از مكر خدا آسوده نباشد جز مردمي زيانكار.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کشت و زرع

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کِشت و زرع در خواب بر پنج وجه است:
اول: روزی حلال.
دوم: منفعت.
سوم: بیماری.
چهارم: عزوجاه(جاه و مقام).
پنجم: معیشت(معاش).

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدنِ کِشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود دلیل بیماری است. اگر دید به وقت خود کشت و دروید، دلیل بر امر حقتعالی بود که به جای آورد و خیرات بسیار کند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی، روزی حلال است.اگر بیند در زمین تخم کشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر بیند که کِشته او برآمده، دلیل که نعمتش زیاده شود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد، دلیل که نعمت فراوان یابد. اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد، دلیل غم و اندوه است.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید گندم کشت، دلیل که از پادشاه نعمت یابد. اگر دید جو کشت، دلیل که مال بسیار حاصل کند. اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چیزی می کارد، همسرش حامله می شود. سوختن کشت یا مزرعه، بر گرسنگی و قحطی دلالت دارد. اگر کسی ببیند که در مزرعه ای سرسبز راه می رود، در تلاش برای انجام اعمال نیک می باشد.