کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا علیه السلام :
به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کُشتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر دید ستوری(چهارپا) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، دلیلکه برخصم (دشمن)غالب شود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند که او را بکشتند، دلیل که عمرش دراز شود. اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرید، دلیل که منفعتی بدان کس رساند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید فرزند خود را بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که یکی را کُشت، گناهی بسیار بزرگ مرتکب میشود و اگر ببیند که در راه خدا کشته شد، سود و منفعت میبرد.

لوک اويتنهاو می گوید:

کشتن کسی : خود را عصبانی نکنید
کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می کشد ، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
2- اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.
3- اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می کنند.
4- اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می کشید ، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یکنفر را می کشید : بدنامی و ناکامی – گرایش به مرگ پرستی
یکنفر می خواهد شما را بکشد : عمر شما طولانی خواهد بود
یک مار را می کشید : یک جدائی در پیش است.
یک تاجر یا سیاستمدار را می کشید : امنیت
یک دوست را می کشید : سلامتی شما عالی خواهد بود.
پدر یا مادر خود را می کشید : یک مصیبت بزرگ در انتظار شماست.
یک دشمن را می کشید : موفقیت و یک موقعیت عالی نصیب شما میشود.
پرنده یا زنبور می کشید : صدمات بزرگ در کار
حیوانی را میکشید و آنرا می خورید : منفعت بزرگ از کارها
دیگران را می کشید : عذاب