کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا (ع) :
بهترين مال آن است كه آبرو با آن محفوظ ماند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کلاغ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد
دیدن زاغ و کلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن کلاغ در خواب ، بر جدا شدن از خویشان و دوستان و غربت و دوری از وطن دلالت دارد و ممکن است به چیزهای نهفته در داخل زمین و دفن مردگان نیز، تعبیر شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده. صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است. اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید. اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید. اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد. اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید. اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید.

لوک اويتنهاو می گوید:

کلاغ : باخت یا گم کردن
که قارقار میکند : بدبختی
ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد
که پرواز میکند : مرگ

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کلاغ در خواب ، نشانه اندوه و بدبختی است.
2- شنیدن غارغار کلاغ در خواب ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.
3- دیدن کلاغ مرده در خواب ، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب کلاغ : به یک دوره ناکامی وارد می شوید.
کلاغ حرف می زند : مراقب فریب و خیانت باشید
یک کلاغ را می کشید : مراقب دوست دورو باشید
یک کلاغ شما را می آزارد : عذاب
کلاغ شما را می ترساند : 1- در زندگیتان بیشتر اراده داشته باشید 2- خطرناکامی بزرگ
صدای کلاغها را می شنوید : 1- وقایع غیره منتظره 2- تغییر توام با فریب