کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر (ع) :
هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کلاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود:
اول: ولایت و فرمانروایی.
دوم: ریاست.
سوم: بزرگی.
چهارم: عزیزو گرامی بودن.
پنجم: مقدار.
ششم: منزلت.
دیدن کلاه دوز در خواب ، دلیل بر مردی کاردان بود که خدمت بزرگان کند.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که کلاه در سر داشت، دلیل بر خیر دین بود. اگر بیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد. اگر بیند که کلاه ابریشمین در سر داشت، دلیل خیر بود. اگر بیند کلاه زرین در سر داشت، دلیل مال بود. اگر کلاه را از مروارید بیند، دلیل که عزیز گردد. اگر کلاه را آهنین بیند، دلیل که از پادشاه قوت یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کلاه به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت، دلیل عمل بود از قبل پادشاه.

جابر مغربی می گوید:

اگر این بیند که کلاه تابستان، به زمستان بر سرداشت، دلیل که کام دل یابد، و اگر به خلاف این بیند، دلیل که به مراد نرسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت، اگر در بیداری داشته باشد، دلیل منفعت بود. اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد، دلیل است در غم افتد. اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند، دلیل که از جاه بیفتد. اگر کلاه نو بر سر داشت، دلیل که مرتبه او زیاد گردد. اگر کهنه بیند به خلاف این باشد. اگر بیند که کلاه سفیدبر سر داشت، دلیل دین پاک بود. اگر سبز بود طاعت گذار باشد. اگر سرخ بود نقصان دین او بود. اگر زرد بود بیمار باشد. اگر سیاه بیند، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد. اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت، دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد. اگر کلاهش درافتاد، دلیل که پادشاه مال او رامصادره کند و بستاند. اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخنهای محال گوید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

کلاه در خواب ، سروری است و اگر کسی در خواب ببیند که کلاه بر سر گذاشت، به سروری میرسد و اگر ببیند که کلاهش پاره و کثیف شده است، به نسبت بزرگی و کوچکی کلاه، سرورش به غم و غصه دچار می شود. اگر ببیند که کلاه از سرش افتاد، سروری را از دست می دهد. اگر زنی در خواب ببیند که کلاهی بر سر دارد، شوهر می کند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می دهد. کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست. اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می کنید. اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید. اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است . اگر لباس خوب و کلاه بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده اند که در خور شان و مقامش نیست.

لوک اويتنهاو می گوید:

کلاه
نو و زیبا : خوشبختی
کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت
بوسیله باد برده شدن : بی وفایی
تعمیر کردن آن : ضرر، زیان
کلاه گذاشتن : سفری در راه است
گم کردن یک کلاه : ناراحتی
از زمین برداشتن : رضایت
کلاه حصیری : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب کلاه خود را گم کنید ، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید.
2- اگر خواب ببینید کلاه نو بر سر گذاشته اید ، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می آورید ، اگر زنی در خواب ببیند کلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است ، نشانه آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت.
3- اگر در خواب باد کلاه شما را با خود ببرد ، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

کلاهتان را گم می کنید : مراقب دوستان دو چهره باشید
کلاهتان را پیدا می کنید : نگرانیها از شما دور میشوند.
یک کلاه نو بر سردارید : ثروت
یک کلاه کهنه برسردارید : بدبختی و خطر
یک کلاه حصیری برسردارید : شما خودنما هستید
یک کلاه بزرگ برسردارید : شادی
کلاهتان را در مقابل شخصی بر می دارید : سرافکندگی
یک زن خواب ببیند که باد کلاهش را می برد : او آزادی خود را از دست می دهد.
یک مرد خواب ببیند که کلاه می سازد : کاری که می کند بسیار بیهوده است.
یک زن خواب ببیند که کلاه می سازد : شانس و خوشبختی
یک کلاه بی لبه سیاه : شما دوستان بدی ازجنس مخالف دارید
یک زن جوان خواب یک کلاه بی لبه را ببیند : او دچار انحراف اخلاقی شده
یک مرد خواب ببیند که یک زن یک کلاه بی لبه برسرش می گذارد : شانس
یک کلاه بی لبه را گم می کنید : آزادی خود را از دست می دهید
خواب کلاه خود : میهمانان خوشایندی به دیدار شما می آیند
یک کلاه خود برسردارید : از کارهای غیر معقول دوری کنید.
یک کلاه خود می خرید : در آینده بتمامی پس اندازتان محتاج خواهید شد.
اشخاص دیگر کلاه خود برسردارند : از رقیب دوری کنید.