کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا (ع) :
گمان نيكو به خداوند داشته باش زيرا خداوند عز و جل مي فرمايد: من در نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خير به من نداشته باش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کلید

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر کلید در خواب بر هشت وجه است:
1- مژده و بشارت
2- نجات از غم
3- شفا از بیماری
4- رسیدن به مراد
5- قوت و نیرومندی
6- برآوردن حاجات
7- مستجاب شدن دعا
8- علم و دانش

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت، دلیل قوت بود.
اگر کلید مسین داشت یا برنجین، دلیل است که سخنش گیرا شود.
اگر کلید را چوبین بیند، دلیل که منفعت آن کمتر بود.
اگر بیند که کلیدِ سیمین داشت یا زرین، دلیل که مال حاصل کند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کلید ، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن.
اگر بیند که کلید بسیار داشت، دلیل است که بزرگی یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

کلید در خواب بر رزق و روزی ، کمک یا پیرزوی بر دشمن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که کلیدهای بسیار در دست دارد، به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند که به کلید قفل گشود، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید. کلید درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از کلید انتظار داریم. کلید وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید. اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید. اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید. اگر ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید. اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید . اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید. اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید. همه این ها در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

کلید
یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت
گم کردن آن : بگو مگو
آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد
باز کردن یک در بسته با کلید : به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کلید در خواب ، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد.
2- اگر در خواب دسته کلید خود را گم کنید ، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد.
3- اگر در خواب کلیدی پیدا کنید ، نشانه آن است که در حرفه خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد.
4- دیدن کلید شکسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست.
5- اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است ، نشانه آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد . و از این بابت رنج خواهد کشید . اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را می گشاید ، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند . اما اگر خواب ببیند با کلیدی دری را قفل می کند ، نشانه آن است که در انتخاب همسر توفیق می یابد . اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد ، نشانه آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یک کلید دارید : خشم بزرگی شما را فرا میگیرد.
کلید شما شکسته : بیماری
تعدادی کلید پیدا می کنید : آرامش و امنیت در خانواده
کلیدهایتان را گم می کنید : روابط شما به ناکامی برمی خورند.
کلیدهایتان را به شخصی می دهید : شانس برای شما و خانواده