کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
انسان تا وعده نداده ، آزاد است. اما وقتي وعده ميدهد زير بار مسؤوليت ميرود ، و تا به وعده اش عمل نكند رها نخواهد شد .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کمربند

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد. تعبیر کمر بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است. کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمر بند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد. اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید. اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است. برخی از معبران کمر بند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب. کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می شود. اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد. اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می گیرد. همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن کمربند در خواب ، ممکن است بر اصرار فراوان برای طلب علم و دانش دلالت داشته باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

کمربند : رضایت
کمربند تزیین شده : آسایش
یافتن آن : اعتماد
گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید
کمربند طلا : ازدواج در راه است

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم بسته اید و شما را آزار می دهد ، علامت آن است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد.
2- اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته است ، علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت
3- اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد ، نشانه آن است که در زندگی امتیازاتی به دست می آورد.
4- اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته اید ، نشانه آن است که به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می شوید و از این شراکت زیان خواهید دید.

در سرزمین رویاها آمده:

دور کمر خود کمربند می بندید : پولی که انتظارش را نداشتید بدست خواهید آورد.
لباستان را بدور کمرتان می بندید : یک ماجرای عشقی
لباس بدور کمر یکنفر دیگر می بندید : بزودی به این شخص کمک خواهید کرد.
یک کمر باریک : سرافکندگی
یک کمرپهن : ناراحتی و ناکامی
یک کمرلخت : دچار پشیمانی خواهید شد
شما از کمر درد رنج می برید : پول فراوانی نصیب شما خواهد شد.
تعداد زیادی کمربند : بزودی یک ماجرای عشقی در پیش دارید.
شما کمربند به کمرمی بندید : شادی در آینده
اشخاص دیگر کمربند می بندند : به دادگاه خواهید رفت.
یک کمربند پاره شده : دیگران به شما ضرر خواهند زد.
یک کمربند کهنه : باید خیلی بیشتر و سخت تر کار کنید تا نتیجه بگیرید.
یک کمربند نو : احترام و شادی
کمربند آبی : خوشبختی
کمربند سبز : امیدواری
کمربند قهوه ای : بیماری
کمربند سیاه : مرگ
کمربند نقره ای : پول
کمربند طلائی : منفعت بزرگ
کمربند زرد : خیانت