کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
اگر خداوند بوسيله تو يك نفر را هدايت كند براي تو بهتر است از دنيا و هر آنچه در آن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کوزه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است:
اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوام دین (آنچه مایه استواری دین است).
پنجم: صلاح تن (تندرستی).
ششم: عمردراز.
هفتم: مال.
هشتم: خیروبرکت.
نهم: میراث از قِبَل زنان.
دیدن کوزه آویز، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت، دلیل که کنیزکی حاصل کند. اگر از مس سفید یا روی بیند، دلیل بر خادم بود. اگر بیند که از کوزه آب خورد، دلیل که با کنیزکی جمع شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که کوزه بشکست، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه در خواب ، دلیل مال و منفعت است. اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند. اگر آهنین بیند، دلیل برمال اندک است که بیابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کوزه خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است.
2- دیدن کوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است.
3- اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید ، نشانه آن است که با بار سنگینی که بر دوش حمل می کنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت.
4- دیدن کوزه شکسته در خواب ، علامت آن است که به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یک کوزه دارید : دیگران باعث ضرر مالی شما خواهند شد.
یک کوزه شکسته : یک دوره خودنمایی در پیش است.
یک کوزه را می شکنید : علامت یک مرگ
از یک کوزه می نوشید : بیماری
یک کوزه دهان گشاد : دوستان شما را گول میزنند
یک کوزه آب ولی خالی : یک دوست مخفیانه به شما کمک می کند.
یک کوزه پر از آب را می شکنید : فعالیتهای شما در اجتماع بسیار جالب و خوشایند خواهند بود
به شما یک کوزه آب اهدا می کنند : واقعه خوشایندی رخ خواهد داد.
از یک کوزه آب می نوشید : درطول زندگی هرگز محتاج به پول نخواهید شد.
بچه ها از یک کوزه آب می نوشند : شادی در خانواده