کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
وصول به خداوند عزوجل سفري است كه جز با عبادت در شب حاصل نگردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود،
اول: شادی و خرمی،
دوم: غم و اندوه،
سوم: نعمت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.
اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود.
اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند.
اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.
اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اشک سرد، بر خوشی و اشک گرم، بر غم و اندوه دلالت دارد. اشک ریختن در خواب، ممکن است بر تنهایی، بیکسی، غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

اشک : شادی ، نیکبختی

آنلی بیتون می گوید:

1- گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.
2- دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می گوید:

گریه کردن در خواب، نشانه‏ی خوشی‏ها است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود
خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد.
بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.
نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر
بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.