کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
علم ميراث گرانبهائي است و ادب لباس فاخر و زينتي است و فكر آئينه اي است صاف.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گاز گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گاز گرفتن در خواب بر سه وجه است:
اول: مضرت.
دوم: خصومت.
سوم: نقصان مال وجاه.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که یکی او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانی به وی رسد. اگربیند خری او را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوی او را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب، دلیل دشمنی است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گاز گرفتن در خواب ، نشانه فریب و کینه است. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از انگشتان خود را میگَزد، نشانه این است که آن شخص کینه ای است، زیرا خداوند در توصیف حسادت و خشم و کینه کافران بر مسلمانان میفرمایند: «عضوا علیکم الانامل من الغیظ»؛ یعنی، از شدّت خشمشان بر شما، انگشتان خود را میگزند. گزیدن انگشتان به پشیمانی و ظلم و ستم نیز، تعبیر میشود؛ زیرا خداوند در مورد پشیمانی ظالم میفرمایند: «یوم یعض الظالم علی یدیه»؛ یعنی، در روز قیامت ظالم، انگشتان خود را میگزد.

لوک اويتنهاو می گوید:

گاز گرفتن : کار احمقانه
گاز زدن در یک چیز خوراکی : زیان
گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی : تلاشهای بیهوده

در سرزمین رویاها آمده:

خواب گاز : 1- به یک شکست نزدیک می شوید 2- ضرر
شما شخصی را گاز می گیرید : پریشانی و تردید
زبان خود را گاز می گیرید : قسمتی از توجه دیگران به شما سلب می شود
یک زن شما را گاز می گیرید : یک شخص حسود در اطراف شماست
یک مرد شما را گاز می گیرید : از نزاع و مشاجره بپرهیزید
یک حیوان شما را گاز می گیرید : به مشکلات عشقی برخواهید خورد.
یک سگ شما را گاز می گیرید : یک دوست به شما خیانت خواهد کرد.
نقاط مختلفی از بدنتان گاز گرفته شده : دیگران به شما تهمت می زنند.