کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
خوش‌رويي كينه را از بين مي‌برد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گاو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ماده گاو در خواب بر شش وجه است:
اول: فرمانروائی.
دوم: مال.
سوم: بزرگی.
چهارم: ریاست.
پنجم: سال نیکو.
ششم: منفعت بسیار.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر در خانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید.(سوره یوسف آیه 43)
ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند.(سوره یوسف آیه 46)
گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید.(سوره یوسف آیه 47)
آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد.(سوره یوسف آیه 48)
آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن [سال] باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏گیرند.(سوره یوسف آیه 49)
دیدن ماده گاو زن خوب بود
دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد
دیدن گاو لاغر سال گرانی وکمی غله
دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند. اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.

لوک اويتنهاو می گوید:

کشتن گاو : کسب در آمد
دیدن آن : نیکبختی در تجارت
گاوچرانی : مشکلات
گاو چاق : خوشبختی نزدیک
گاو لاغر : قیمت بالا
گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گاوها آماده شیر دادن هستند ، نشانه رسیدن به تمامی امید هاست.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک گاو : گاوهای عالی و سودمند
یک گله گاو : خوشبختی در کار
یک گاو در چراگاه : بزودی به موقعیت بالاتری دست می یابید
گاو به آرامی می چرد : مراقب اقدامات و معاملات خود باشید
گاوها در حال شخم زدن با گاو آهن : پول فراوانی نصیب شما می شود.
یک گاو در حال علف خوردن : یک شادی بزرگ
گاوها می دوند : دشمنان ایجاد دردسر می کنند
گاوها از یک تپه بالا می روند : ناکامی در عشق
یک گاو چاق : 1- شانس شما بیشتر می شود 2- دوره فراوانی
یک گاو لاغر : 1- شانس شما کمتر می شود 2- دوره کمبود
گاوها با یکدیگر جدال می کنند : دشمنان بسیاری دارید
شما گاوها را می کشید : ثروت
گاوهای خوابیده : دوستانتان را از دست می دهید.
گاو می خرید : پولدار خواهید شد
گاو می فروشید : بسیار احتیاط کنید وقتیکه روزی پول معامله می کنید
گاوهای بدون شاخ : پیشرفت قابل توجهی در کار حاصل می کنید
گوشت گاو می خورید : یک زندگی راحت و بدون دردسر مالی در پیش دارید
گوشت گاو سرخ کرده : یک زندگی دلپذیر
گوشت گاو بخته : غرق در یک غم بزرگ خواهید شد.
گوشت گاو را در آب جوش می اندازید : راه لذت بردن از زندگی را پیدا می کنید.
شما بیشتر از آنچه می توانید بخورید گوشت گاو دارید : شما هرگز پولدار نخواهید شد.
گوشت گاو می خرید : در بازی برنده خواهید شد.
گوشت گاو خام می خورید : مرگ بسیاری نزدیک است.
آب گوشت می خورید : خوشبختی طولانی
گوشت گاو بدور می ریزید : خطربزرگ شما را تهدید میکند
یک گاو در یک حادثه کشته می شود : ناخوشی و ناتوانی
در یک کنکور کشاورزی یک گاو را به نمایش میگذارید : به شما پاداش داده می شود
یک گاو در حال مبارزه : خوشبختی در فامیل
یک گاو که می دود : یک راز برملا می شود
یک گله گاو در حال آب خوردن : علامت از دست دادن یک چیز مهم
یک گاو تنها در حال آب خوردن : شانس
یک گاو نر شما را تعقیب می کند : یک هدیه پر ارزش بزودی دریافت می کنید
شما خود را در مقابل یک گاو نر قرار می دهید : یک دوره شانس شروع می شود
یک گله گاو وحشی : افتخار بزرگی کسب خواهید کرد
جگر گاو نر وحشی : خطر شکست بزرگ در کار