کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری علیه السلام :
كسي كه با خدا مانوس باشد، از مردم گريزان گردد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گدائی کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گدائی بر چهار وجه است:
اول: خیر و برکت.
دوم: منفعت.
سوم: معیشت.
چهارم: عز وجاه.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند، دلیل خیر وبرکت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید از مردم چیزی میخواست و نمی دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند . اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود. اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند.

لوک اويتنهاو می گوید:

گدا : شکست و مشکلات
چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد
گدا بودن : هدیه خواهید گرفت

در سرزمین رویاها آمده:

خواب گدائی : بدشانسی در خانواده
یک گدا : به شما کمک غیره منتظره خواهد شد
تعداد بسیاری گدا : از شانس و شادی لذت خواهید برد.
یک گدای پیر : پول را پس انداز کنید
یک گدای افلیج : مشاجره و فریاد در خانواده
به یک گدا پول می دهید : شانس در عشق
یک گدا وارد خانه می شود : دردسر و نگرانی
گدا به دنبال شما می آید : شانس بسیار در امور مالی
دشمنان گدائی می کنند : از یک خطر خواهید جهید.
دوستان گدائی می کنند : یک ارث به شما میرسد.